Voorbeeld oproepcontract

Voorbeeld oproepcontract, een arbeidsovereenkomst sluit je af tussen de werkgever en werknemer. Hieronder staat een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die je kan gebruiken als opzetje.

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. Download Voorbeeld oproepcontract


Inhoud Voorbeeld oproepcontract

In een oproepcontract staan de afspraken die er gemaakt worden tussen de werkgever en werknemer met betrekking tot het dienstverband.


Het is het verstandig om van te voren te bepalen onder welke voorwaarden het dienstverband zal worden aangegaan om helderheid voor beide partijen te creëren. In de arbeidsovereenkomst staan de volgende bepalingen:Voorbeeld oproepcontract:
NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 Voorbeeld oproepcontract: Aanvang, duur en proeftijd

In eerste instantie wordt vermeldt wanneer de arbeidsovereenkomst zal aanvangen, wat de duur ervan is en of er sprake is van een proeftijd. Lees je van te voren even in over de toegestane proeftijd. wanneer je een langere proeftijd in de arbeidsovereenkomst zet, zal de wet bij geschillen bepalend zijn. 
Voorbeeld oproepcontract: functie en arbeidsduur

In dit artikel wordt de functie beschreven en het aantal uur dat de werknemer zal werken per week, in dit geval flexibel. 
Voorbeeld oproepcontract: beloning

Welk salaris zal de werknemer ontvangen en wat is het percentage aan vakantiegeld. Wanneer wordt het salaris en vakantiegeld uitbetaald?
Voorbeeld oproepcontract: vakantiedagen

Hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer en zijn er restricties aan de opname en/ of het sparen ervan?Voorbeeld oproepcontract: tussentijdse opzegging

Kan de arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd en welke termijn geldt daarvoor? 
Voorbeeld oproepcontract: slotbepalingen

Slotbepalingen zoals het toepasselijk recht. 

Voorbeeld oproepcontract
Voorbeeld Oproepcontract

 

 

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werkgever werknemer wenst in te zetten in de functie van [FUNCTIE];

                           Werkgever en werknemer daarvoor een Oproepcontract willen aangaan met elkaar;

                           Werkgever en werknemer de afspraken met betrekking tot het dienstverband wensen vast te leggen in dit Oproepcontract.

 

Komen in deze Voorbeeld Oproepcontract overeen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld Oproepcontract: Aanvang, duur en proeftijd

1.         Werknemer treedt met ingang van [DATUM] in dienst bij de werkgever met een dienstverband  voor bepaalde tijd;

2.         De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [AANTAL] maanden en eindigt  daarmee op [DATUM], zonder dat opzegging is vereist. Werkgever zal [AANTAL] maand(en) voor het einde van deze arbeidsovereenkomst schriftelijk aan werknemer melden of de arbeidsovereenkomst verlengd zal worden.

3.         De proeftijd geldt van [DATUM] tot [DATUM]. Binnen deze periode kunnen partijen deze arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 2 Voorbeeld Oproepcontract: Functie  en arbeidsduur

1.         Werknemer treedt in dienst in de functie van [FUNCTIE];

2.         Werknemer wordt flexibel ingezet in de functie van [FUNCTIE];

3.         Werknemer is verplicht aan een oproep gevolg te geven. Er is slechts op incidentele basis werk voorhanden. Werknemer heeft daarom in ieder geval het [PERIODE] geen recht op loon wanneer er geen werk is (artikel BW 7.628 lid 5).

4.         Werkgever zal werknemer steeds zo tijdig mogelijk oproepen voor de te verrichten werkzaamheden. Indien werknemer later dan minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgeroepen, of indien werkgever binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden het tijdstip van de oproep veranderd, is werknemer niet verplicht aan de oproep gehoor te geven.

5.         Wanneer het Oproepcontract voor bepaalde tijd twaalf maanden heeft geduurd, doet werkgever aan werknemer binnen een maand een aanbod voor een vaste arbeidsduur per week, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde duur van de arbeid in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Werknemer moet dit aanbod binnen een maand aanvaarden of weigeren. Indien werknemer niet binnen een maand reageert, komt het aanbod te vervallen en kan daaraan geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3 Voorbeeld Oproepcontract: Beloning

1.         Werknemer treedt in dienst in de functiegroep [FUNCTIEGROEP], trede [TREDE]- in geval van een cao;

2.         Werknemer ontvangt een bruto salaris van [BEDRAG] per uur op basis van [AANTAL] FTE;

3.         Het salaris wordt betaald voor of op de [DAG] van de maand op rekening van werknemer;

4.         Het loonstrookje van werknemer is elke maand vanaf de [DAG] van de maand beschikbaar op het online portaal [NAAM ONLINE PORTAAL].

5.         Werknemer heeft naast het salaris recht op een vakantietoeslag van [PERCENTAGE] per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op [DATUM] uitgekeerd aan werknemer;

6.         Als eindejaar bonus geldt: [OMSCHRIJVING VAN DE REGELING VAN DE EINSEJAARSBONUS].

 

Artikel 4 Voorbeeld Oproepcontract: Vakantiedagen

1.         Werknemer heeft recht op [AANTAL] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband van [AANTAL] uur. Bij een parttime dienstverband worden de vakantiedagen naar rato berekend;

2.         In beginsel moeten alle vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;

3.         Wanneer werknemer bij uitdiensttreding meer vakantiedagen blijkt te hebben genoten dan hij had opgebouwd, wordt hetgeen hem over de te veel genoten dagen betaalde salaris geacht te zijn betaald bij wijze van voorschot en heeft werkgever het recht dit te veel betaalde salaris te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Artikel 5 Voorbeeld Oproepcontract: Tussentijdse opzegging

Deze arbeidsovereenkomst kan door werkgever en werknemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke regels en geldende opzegtermijn.

 

 Artikel 6 Voorbeeld Oproepcontract: Slotbepalingen

     Op deze arbeidsovereenkomst is de cao [NAAM CAO] van toepassing;

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze arbeidsovereenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart;

     Werknemer verbindt zich tot de gedragsregels welke zijn toegevoegd in de bijlage;

     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  

 

Lettertype Voorbeeld oproepcontract
Voor dit voorbeeld zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie OFFERTE vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze OFFERTE Templates.


Lees meer over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst op het ondernemersplein van de kamer van koophandel.