Voorbeeld oproepcontract

Voorbeeld oproepcontract, een arbeidsovereenkomst sluit je af tussen de werkgever en werknemer. Hieronder staat een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die je kan gebruiken als opzetje.


alle-arbeidsovereenkomsten
button-huurovereenkomsten-contracten

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


Download Voorbeeld oproepcontract

6-Voorbeeld-oproepcontract.1

BEKIJK

arbeidsovereenkomst-button-bekijk

DOWNLOAD

arbeidsovereenkomst-button-download

Inhoud standaard arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In een arbeidrsovereenkomst worden de afspraken (rechten en plichten) van beide partijen vastgelegd. Een arbeidsovereenkomst bestaat in ieder geval uit de onderstaande onderdelen:

  1. De gegevens van beide partijen: Naam, adresgegevens en eventueel BSN nummer.
  2. De startdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst ingaat.
  3. De functie: de functie waarin de werknemer in dienst treed met een eventuele functieomschrijving.
  4. De arbeidsduur: Het aantal uur per week waarvoor de werknemer in dienst wordt genomen:
  5. De vergoedingen: Het salaris en andere vergoedingen die de werknemer zal ontvangen. Ook bijvoorbeeld vakantiegeld en eventuele reiskosten.
  6. De arbeidsvoorwaarden: Dit zijn bijvoorbeeld de werktijden.
  7. Een eventuele proeftijd: Het kan zijn dat er een proeftijd wordt overeengekomen, waaron beide partijen de overeenkomst zonder opgaaf van reden of opzegtermijn kunnen beeindigen.
  8. De einddatum/ beeindiging: De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd.

Bij een arbeidsovereenkomst geldt dat de wetten prefeleren boven de overeenkomst. Zorg er dus voor dat je goed geinformeerd bent over de rechten en plichten. Bijvoorbeeld met betrekking tot vakantiegeld, vakantiedagen, proeftijd en opzegtermijn, zijn wettelijke regels waar een ieder zich aan zal moeten houden. Het is aan te raden om een juridisch specialist in te schakelen bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst om ervoor te zorgen dat alles juridisch klopt.


Voorbeeld oproepcontract

Voorbeeld Oproepcontract

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werkgever werknemer wenst in te zetten in de functie van [FUNCTIE];

                           Werkgever en werknemer daarvoor een Oproepcontract willen aangaan met elkaar;

                           Werkgever en werknemer de afspraken met betrekking tot het dienstverband wensen vast te leggen in dit Oproepcontract.

 

Komen in deze Voorbeeld Oproepcontract overeen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld Oproepcontract: Aanvang, duur en proeftijd

1.         Werknemer treedt met ingang van [DATUM] in dienst bij de werkgever met een dienstverband  voor bepaalde tijd;

2.         De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [AANTAL] maanden en eindigt  daarmee op [DATUM], zonder dat opzegging is vereist. Werkgever zal [AANTAL] maand(en) voor het einde van deze arbeidsovereenkomst schriftelijk aan werknemer melden of de arbeidsovereenkomst verlengd zal worden.

3.         De proeftijd geldt van [DATUM] tot [DATUM]. Binnen deze periode kunnen partijen deze arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 2 Voorbeeld Oproepcontract: Functie  en arbeidsduur

1.         Werknemer treedt in dienst in de functie van [FUNCTIE];

2.         Werknemer wordt flexibel ingezet in de functie van [FUNCTIE];

3.         Werknemer is verplicht aan een oproep gevolg te geven. Er is slechts op incidentele basis werk voorhanden. Werknemer heeft daarom in ieder geval het [PERIODE] geen recht op loon wanneer er geen werk is (artikel BW 7.628 lid 5).

4.         Werkgever zal werknemer steeds zo tijdig mogelijk oproepen voor de te verrichten werkzaamheden. Indien werknemer later dan minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgeroepen, of indien werkgever binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden het tijdstip van de oproep veranderd, is werknemer niet verplicht aan de oproep gehoor te geven.

5.         Wanneer het Oproepcontract voor bepaalde tijd twaalf maanden heeft geduurd, doet werkgever aan werknemer binnen een maand een aanbod voor een vaste arbeidsduur per week, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde duur van de arbeid in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Werknemer moet dit aanbod binnen een maand aanvaarden of weigeren. Indien werknemer niet binnen een maand reageert, komt het aanbod te vervallen en kan daaraan geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3 Voorbeeld Oproepcontract: Beloning

1.         Werknemer treedt in dienst in de functiegroep [FUNCTIEGROEP], trede [TREDE]- in geval van een cao;

2.         Werknemer ontvangt een bruto salaris van [BEDRAG] per uur op basis van [AANTAL] FTE;

3.         Het salaris wordt betaald voor of op de [DAG] van de maand op rekening van werknemer;

4.         Het loonstrookje van werknemer is elke maand vanaf de [DAG] van de maand beschikbaar op het online portaal [NAAM ONLINE PORTAAL].

5.         Werknemer heeft naast het salaris recht op een vakantietoeslag van [PERCENTAGE] per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op [DATUM] uitgekeerd aan werknemer;

6.         Als eindejaar bonus geldt: [OMSCHRIJVING VAN DE REGELING VAN DE EINSEJAARSBONUS].

 

Artikel 4 Voorbeeld Oproepcontract: Vakantiedagen

1.         Werknemer heeft recht op [AANTAL] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband van [AANTAL] uur. Bij een parttime dienstverband worden de vakantiedagen naar rato berekend;

2.         In beginsel moeten alle vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;

3.         Wanneer werknemer bij uitdiensttreding meer vakantiedagen blijkt te hebben genoten dan hij had opgebouwd, wordt hetgeen hem over de te veel genoten dagen betaalde salaris geacht te zijn betaald bij wijze van voorschot en heeft werkgever het recht dit te veel betaalde salaris te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Artikel 5 Voorbeeld Oproepcontract: Tussentijdse opzegging

Deze arbeidsovereenkomst kan door werkgever en werknemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke regels en geldende opzegtermijn.

 

 Artikel 6 Voorbeeld Oproepcontract: Slotbepalingen

     Op deze arbeidsovereenkomst is de cao [NAAM CAO] van toepassing;

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze arbeidsovereenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart;

     Werknemer verbindt zich tot de gedragsregels welke zijn toegevoegd in de bijlage;

     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


Zoek eenvoudig in onze uitgebreide bibliotheek met professionele Microsoft sjablonen. Kies uit honderden prachtige, gratis lay-outs die je inspireren en je volgende project een vliegende start geven.

Alle templates zijn direct volledig te bewerken naar jouw wensen. Verlies geen tijd meer aan het maken van sjablonen en ga gelijk aan de slag met je project. 


Verhoog je productiviteit met kant-en-klare lay-outs van hoge kwaliteit. Download binnen enkele seconden je gewenste template in ZIP en gebruik Word of Excel om de sjablonen direct helemaal naar wens te bewerken.