Voorbeeld opleidingsovereenkomst

Voorbeeld opleidingsovereenkomst, een opleidingsovereenkomst sluit je af als een werknemer een opleiding gaat volgen. Hieronder staat een voorbeeld opleidingsovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje. 


alle-arbeidsovereenkomsten
button-huurovereenkomsten-contracten

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


Download Voorbeeld opleidingsovereenkomst

Voorbeeld-Opleidingsovereenkomst-maken

BEKIJK

button-studieovereenkomst-bekijk

DOWNLOAD

button-studieovereenkomst-download

Inhoud standaard arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In een arbeidrsovereenkomst worden de afspraken (rechten en plichten) van beide partijen vastgelegd. Een arbeidsovereenkomst bestaat in ieder geval uit de onderstaande onderdelen:

  1. De gegevens van beide partijen: Naam, adresgegevens en eventueel BSN nummer.
  2. De startdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst ingaat.
  3. De functie: de functie waarin de werknemer in dienst treed met een eventuele functieomschrijving.
  4. De arbeidsduur: Het aantal uur per week waarvoor de werknemer in dienst wordt genomen:
  5. De vergoedingen: Het salaris en andere vergoedingen die de werknemer zal ontvangen. Ook bijvoorbeeld vakantiegeld en eventuele reiskosten.
  6. De arbeidsvoorwaarden: Dit zijn bijvoorbeeld de werktijden.
  7. Een eventuele proeftijd: Het kan zijn dat er een proeftijd wordt overeengekomen, waaron beide partijen de overeenkomst zonder opgaaf van reden of opzegtermijn kunnen beeindigen.
  8. De einddatum/ beeindiging: De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd.

Bij een arbeidsovereenkomst geldt dat de wetten prefeleren boven de overeenkomst. Zorg er dus voor dat je goed geinformeerd bent over de rechten en plichten. Bijvoorbeeld met betrekking tot vakantiegeld, vakantiedagen, proeftijd en opzegtermijn, zijn wettelijke regels waar een ieder zich aan zal moeten houden. Het is aan te raden om een juridisch specialist in te schakelen bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst om ervoor te zorgen dat alles juridisch klopt.


Voorbeeld opleidingsovereenkomst

Voorbeeld Opleidingsovereenkomst


De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werknemer een dienstverband van onbepaalde tijd heeft bij werkgever in de functie van [FUNCTIE];

                           Werknemer ter ontwikkeling binnen het bedrijf een opleiding wenst te volgen;

                           Werkgever de meerwaarde van de opleiding inziet en onder voorwaarden de kosten van de opleiding wil dragen.

 

Komen in deze opleidingsovereenkomst overeen als volgt:

 

Artikel 1 Opleidingsovereenkomst: Studie / Opleiding

Werknemer wenst onderstaande opleiding te volgen:

Naam opleiding: (naam van het opleidingsinstituut en de opleiding)

Startdatum: [DATUM], Einddatum: [DATUM]

Kosten opleiding: € [BEDRAG], Examengeld: € [BEDRAG], Boekengeld: € [BEDRAG], Totale kosten: €[BEDRAG]

 

Artikel 2 Opleidingsovereenkomst Kosten

De opleiding zal volledig betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen [AANTAL] maanden.

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

1.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

2.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

3.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

4.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

 

Artikel 3 Opleidingsovereenkomst staken opleiding en herkansingen

1.         Werknemer zet zich ten volle in om de opleiding met succes af te ronden, indien op verzoek van de werknemer de opleiding wordt gestaakt is de werknemer verplicht alle kosten die werkgever met betrekking tot de studie heeft gemaakt terug te betalen aan de werkgever.

2.         Wanneer door toedoen van werknemer, bijvoorbeeld door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, de opleiding  wordt gestaakt, is de werknemer verplicht alle kosten die werkgever met betrekking tot de studie heeft gemaakt terug te betalen aan de werkgever.

3.         Indien de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever [OMSCHRIJVING COSEQUENTIES] Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de herexamens 1x te financieren, of om de werknemer direct zelf de eventuele herexamens te laten betalen. Probeer je werknemer te motiveren om de examens te halen, maar zet niet te veel druk om onnodige stress en examenvrees te voorkomen.

 

 Artikel 4 Opleidingsovereenkomst: Slotbepalingen

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

     Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  


 

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.