Voorbeeld onderhandse lening

Voorbeeld onderhandse lening, een onderhandse lening sluit je af als je zonder tussenkomst van een bank of andere officiële kredietverstrekker een lening aangaat. Als je een onderhandse lening aangaat, is het maken van een overeenkomst erg aan te raden. In de overeenkomst maak je afspraken over onder andere de aflossingstermijn(en), de rente en mogelijke zekerheden.

  

button-huurovereenkomsten-contracten

Vaak wordt een onderhandse lening afgesloten tussen vrienden en/ of familie. Daarom is het des te belangrijker om goede afspraken te maken, je wil natuurlijk ten alle tijden voorkomen dat de lening tot frictie zal leiden.voorbeeld onderhandse lening

Hieronder staan 3 voorbeelden van een onderhandse lening. Zoek de templates die bij je past, download het gratis bestand binnen enkele secondes en ga direct aan de slag!


voorbeeld-onderhamdse-lening-1.1
voorbeeld-onderhamdse-lening-2.1
voorbeeld-onderhamdse-lening-3.1

Inhoud voorbeeld onderhandse lening


Voorbeeld onderhandse lening, in de voorbeeld onderhandse lening staan in ieder geval de onderstaande afspraken vermeld. Bij hoge bedragen is het het overdenken waard om de afspraken vast te laten leggen bij een notaris.

 

Voorbeeld onderhandse lening:
NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
De starttijd en looptijd van de onderhandse lening

De startdatum van de lening is de datum waarop de lening wordt aangegaan. Naast de startdatum, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de termijnen waarin de lening wordt afgelost. Geef duidelijk weer wanneer welke bedragen worden afgelost en wanneer de lening volledig afgelost zal zijn.

 

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
de hoogte van het bedrag

Natuurlijk wordt de hoogte van het bedrag van de onderhandse lening in de overeenkomst vermeld. Vaak wordt in contracten het bedrag in cijfers geschreven en ook voluit.

 

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
de wijze van terugbetaling

In de onderhandse lening wordt ook vaak afgesproken op welke manier de terugbetaling plaatsvindt. Bijvoorbeeld dat het termijnbedrag maandelijks op of voor het eind van de maand wordt voldaan op rekeningnummer [IBAN].


VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
Marktconform rentepercentage

Bij een onderhandse lening geldt dat het rentepercentage marktconform moet zijn. Als dat niet het geval is en de rente bijvoorbeeld niet wordt doorberekend, wordt het bedrag aan marktconforme rente gezien als schenking. In dat geval moet je rekening houden met de hoogte van de maximale Belastingvrije drempel van een schenking. Deze verschilt weer afhankelijk van de band die je met de persoon hebt waaraan je het geld uitleent.


Je bent niet verplicht om rente te rekenen in een onderhandse lening. Wel kan de onderhandse lening en het wel of niet berekenen van een marktconforme rente fiscale gevolgen hebben. De eis die gesteld wordt door de Belastingdienst aan het aftrekken van de rente van de onderhandse lening is dat de rente marktconform moet zijn. De rente moet dus in de buurt liggen van de rente die je bij een bank zou betalen als je de lening daar zou hebben afgesloten.


Als je geen rente zou rekenen en het om grote bedragen gaat, moet je er rekening mee houden dat de Belastingdienst het bedrag dat niet aan rente wordt berekend gezien wordt als een schenking. Daar zijn weer afhankelijk van de band met de persoon waar je geld aan uitleent wetten en regels op van toepassing met betrekking tot de belastingvrije maximale hoogte van het bedrag.

  

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
Doel van de lening

Je kan ervoor kiezen om het doel van de lening on de overeenkomst op te nemen. Als je bijvoorbeeld geld uitleent voor een studie, of voor de aanschaf van een auto waar je onderpand op krijgt. In de overeenkomst kan je bepalen dat het geld van de onderhandse lening enkel en alleen voor dat bepaalde doel gebruikt kan worden.

 

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
eventuele zekerheden

Als je geld uitleent en zo veel mogelijk zekerheid wil hebben dat je het geld terug krijgt, kan je afspraken maken over zekerheden in de overeenkomst. Houd er wel rekening mee dat als de persoon of het bedrijf waaraan je het geld uitleent failliet gaat, de preferentie schuldeisers altijd voor zullen gaan. Ook weet je zonder tussenkomst van onder andere een notaris niet of er al pandrechten zijn uitgegeven aan andere partijen.


Om te beginnen zijn de zekerheden bij een onderhandse lening vaak minimaal. Je bent achtergesteld als crediteur bij een eventueel faillissement. Als je een onderhandse lening afsluit voor een hoog bedrag, bijvoorbeeld de aanschaf van een woning, zal je de lening waarschijnlijk bij een notaris laten vastleggen. In dat geval zullen de zekerheden iets kunnen worden vergroot, bijvoorbeeld het pand als onderpand.

 

Pandrecht is een zekerheidsrecht dat vaak aan een schuldeiser wordt gegeven voor als de rente en/of de aflossing van de lening niet aan de schuldeiser wordt voldaan.

 

Wanneer er niet wordt betaald, kunnen de verpande goederen door de schuldeiser worden toegeëigend. Het lijkt dus op een hypotheek waarbij de woning als onderpand geldt, maar dan voor roerende goederen zoals bijvoorbeeld een auto of een boot.

 

VOORBEELD ONDERHANDSE LENING:
eventuele voorwaarden

Overige voorwaarden kunnen van alles zijn. Je kan bijvoorbeeld afspraken maken over vervroegde aflossing van het geleende bedrag, of wat de voorwaarden zijn als er niet op tijd betaalt wordt. Je kan het zo uitgebreid maken als je wil. Alles weer afhankelijk van de hoogte van het bedrag, de situatie en eventuele zekerheden.


In de overige voorwaarden kan je verdere afspraken maken met betrekking tot de onderhandse lening. Bijvoorbeeld wat de procedure is als er niet conform afspraak wordt afgelost, als er juist te eerder wordt afgelost en of de leningnemer andere leningen aan mag gaan. Als je een groot bedrag uitleent wat in de buurt ligt van de maximale afloscapaciteit en de persoon of het bedrijf sluit ook ergens anders een soortgelijke lening af, dan heeft dat invloed op jouw zekerheden.

 

Zorg er altijd voor dat je bij grote bedragen iemand laat meekijken die verstand van zaken heeft. Het is beter om van te voren alles afgekaart te hebben in plaats van achteraf voor verassingen komen te staan. Bij grote bedragen zoals bijvoorbeeld een onderhandse lening voor de aanschaf van een huis is het vastleggen van de notaris meer dan de moeite waard.

 

maximum bedrag onderhandse lening

Aan een onderhandse lening wordt geen maximum gesteld. Toch is het voor zowel de lening verstrekker als de begunstigde dat het bedrag naar alle redelijk kan worden terugbetaald inclusief de gestelde rente. Als dit niet het geval is, moeten beide partijen goed nadenken of het aangaan van de lening wel verstandig is.

 

Misschien kan het bedrag dan beter gezien worden als een schenking en voorkom je op die manier dat er onenigheid kan ontstaan. Als je geld uitleent aan een persoon of bedrijf in een slechte financiële situatie, is het belangrijk dat je bereid bent afstand te doen van het geld. Anders zal er een grote kans zijn dat de onderhandse lening van invloed is op jullie band.

 

onderhandse lening vervroegd aflossen

Bedenk voordat jullie de lening afsluiten hoe jullie omgaan met vervoegde aflossing. Als je onderhands geld hebt uitgeleend tegen een gunstig rentepercentage en niet echt vanuit de band die je met de persoon of het bedrijf hebt, kan je ervan balen als de lening vervroegd wordt afgelost. In dat geval loop je namelijk rente mis en dat kan een tegenvaller zijn.

Dan kan je een boeteclausule opnemen en zorgen dat je (deels) wordt gecompenseerd voor de misgelopen rente. In het geval je een onderhandse lening afsluit met iemand die dicht bij je staat, zal je waarschijnlijk alleen maar blij zijn dat de financiële situatie van diegene er niet meer om vraagt om geld bij je te lenen.

 

onderhandse lening fiscale gevolgen

Je kan de rente van een onderhandse lening aftrekken in box 1 als je aan een aantal voorwaarden voldoet die vergelijkbaar zijn met een hypotheek bij een bank. Je kan als je kind een huis gaat kopen een deel van de hypotheek als onderhandse lening verstrekken. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je kind de rente net zoals bij een hypotheek via de bank de rente aftrekken. Als je een onderhandse lening en een hypotheek afsluit, heeft het vaak bij onderhandse leningen van grote bedragen consequenties voor de hoogte van de hypotheek bij de bank.

 

Om de rente van de onderhandse lening fiscaal af te trekken moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

     Jaarlijks wordt een minimumbedrag afgelost

     De onderhandse lening wordt gebruikt voor het kopen of verbouwen van je woning;

     De onderhandse lening wordt geregistreerd bij de Belastingdienst en vastgelegd bij de notaris;

     Je betaalt een marktconforme rente en deze wordt ook daadwerkelijk betaald;

     De onderhandse lening wordt binnen 30 jaar afgelost;

     De onderhandse lening wordt niet met een fiscaal partner afgesloten.

 

voorkom dat je in een zinkend schip stapt

Het is natuurlijk voor de hand liggend, maar als je niet goed op de hoogte bent van de financiële positie van de persoon of het bedrijf waar je geld aan uitleent kan het voorkomen dat je geld eigenlijk bij voorbaat al verloren is.

 

Zo heb ik een keer een vriendin in nood geholpen door geld uit te lenen, waarvan snel daarna bleek dat het gezin met hoge schulden kampte en het ene gat met het andere gat vulde. Een situatie die naar alle waarschijnlijkheid in een schuldsaneringstraject terecht zal komen. Een goede vriend(in) of close familielid help je natuurlijk graag als je kan, maar het is wel goed om te proberen inzicht te krijgen in de situatie voordat je het geld uitleent. Wellicht kan je beter helpen op een andere manier.

 

Wanneer de persoon of het bedrijf waaraan je onderhands geld hebt uitgeleend failliet verklaard wordt, zullen de meeste schuldeisers voorgaan op de schuld aan jou. De preferente partijen zoals een belastingdienst krijgen voorrang en de kans is groot dat het geld onder de preferente schuldeisers verdeeld wordt voordat jij (een deel) van je geld terug krijgt. Daarom is bij een onderhandse lening vaak sprake van een gunst op basis van vriendschappelijke of familiaire basis.voor- en nadelen onderhandse lening

Het aangaan van een onderhandse lening gebeurt vaak bij vrienden en familieleden. De belangrijkste reden is vaak het helpen van een naaste. Als alles wat verder van je vandaan staat en je het geld niet zomaar kan en wil missen, kan je voor jezelf een afweging maken op basis van de voor- en nadelen.

 

Voordelen kunnen bijvoorbeeld zijn: Het helpen van een naaste, het ontvangen van een hoger rentepercentage dan bij een bank, het ontbreken van een BKR registratie (zowel een voordeel als een nadeel), flexibiliteit van de voorwaarden. Nadelen kunnen zijn dat de onderhandse lening weinig zekerheden heeft, je niet weet of de financiële informatie die je hebt klopt en er ruzie kan ontstaan.

 

Denk dus goed na voordat je een onderhandse lening met iemand aangaat. Dat geldt voor beide partijen. Als leningnemer wil je niet dat je erg veel bij iemand in het krijt staat bij iemand die dicht bij je staatwat als de lening niet wordt terugbetaald? 

Als je ondanks de duidelijke afspraken niet je geld op tijd terugkrijgt is dat natuurlijk in eerste instantie erg vervelend voor jullie relatie. Misschien is de relatie al een beetje gebrouilleerd, of vind je juist het moeilijk om er druk achter te zetten. Afhankelijk van de relatie die je hebt kan je ervoor kiezen om meer druk uit te oefenen. In dat geval kan je schriftelijke aanmaningen sturen, waarin je verzoekt tot het nakomen van de afspraken uit de onderhandse lening overeenkomst.

 

Een schriftelijke herinnering kan je per mail of per brief sturen. Daarin is de relatie ook weer bepalend voor de toon van je brief. Je kan bijvoorbeeld sturen:

 

Beste [NAAM],

 

Helaas heb ik gemerkt dat de aflossing van de onderhandse lening die we met elkaar zijn aangegaan op [DATUM] niet volgens de gemaakte afspraken verloopt.

 

Inmiddels is de achterstand opgelopen tot [BEDRAG]. Ik verzoek je hierbij om de achterstand voor [DATUM] volledig in te lossen en de lopende verplichtingen te voldoen.

 

Mocht er een reden zijn dat je (tijdelijk) niet in staat bent om de afspraken uit onze onderhandse lening overeenkomst na te komen, wil ik graag in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

[NAAM]

 

 

Als je al in een verder stadium bent en je geen vertrouwen meer hebt in een goede afloop is het verstandig om je positie in te schatten. Afhankelijk van je positie bepaald je het pad, bijvoorbeeld een dwingendere aanmaning waarin je het geld terug eist, tot een ingebrekestelling en de gang naar de rechter.

 

Ervaring leert dat bij het aangaan van een onderhandse lening de zekerheden meestal minimaal zijn en dat er vaak onenigheid ontstaat. Denk daarom goed na voordat je een onderhandse lening met iemand aangaat. Is het de relatie waard? Heb je een reëel beeld van de situatie? Help je wel echt door geld te lenen? Zijn er geen betere manieren om een bijdrage te leveren? Ben je bereid het geld af te schrijven?

 

Ervaring leert ook dat door onderhandse leningen relaties nog beter kunnen worden en dat vertrouwen en oprechtheid bijzondere eigenschappen zijn. Als je goed voor jezelf op een rijtje hebt gezet waarom je het geld uitleent, de voordelen en nadelen rationeel naast elkaar hebt gelegd en de afspraken duidelijk op papier zet, maak je het minste kans op problemen.voorbeeld ONDERHANDSE LENING

Lees meer over het afsluiten van een onderhandse lening op de website van de Kamer van Koophandel


onderhandse-lening-kvk-button

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


Zoek eenvoudig in onze uitgebreide bibliotheek met professionele Microsoft sjablonen. Kies uit honderden prachtige, gratis lay-outs die je inspireren en je volgende project een vliegende start geven.

Alle templates zijn direct volledig te bewerken naar jouw wensen. Verlies geen tijd meer aan het maken van sjablonen en ga gelijk aan de slag met je project. 


Verhoog je productiviteit met kant-en-klare lay-outs van hoge kwaliteit. Download binnen enkele seconden je gewenste template in ZIP en gebruik Word of Excel om de sjablonen direct helemaal naar wens te bewerken.