Voorbeeld huurovereenkomst

Voorbeeld huurovereenkomst, een huurovereenkomst sluit je af tussen de huurder en verhuurder. Hieronder staat een voorbeeld huurovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje.

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. Wat staat er in een huurovereenkomst?

In een huurovereenkomst staat in ieder geval de volgende informatie:

 • De NAW gegevens van de verhuurder;
 • De NAW gegevens van de huurder;
 • Het adres van het gehuurde;
 • Een omschrijving van het gehuurde (oppervlakte, kamers, enz);
 • Begindatum huurovereenkomst en periode;
 • De huurprijs en hoe deze is opgebouwd (kale huur, servicekosten, enz);
 • Het tijdstip en de wijze van betalen;
 • De waarborgsom en daaraan gestelde voorwaarden;
 • De regels voor de huurder;
 • De datum en wijze waarop huurverhoging kan worden doorgevoerd;
 • De datum, plaats en ondertekening


Download Voorbeeld huurovereenkomst


BEKIJK

DOWNLOAD
NOTES

Dit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruikenInhoud Voorbeeld huurovereenkomst

In een huurovereenkomst staan de afspraken die er gemaakt worden tussen de huurder en verhuurder met betrekking tot de huur van bijvoorbeeld een woning of appartement. 


Het is het verstandig om van te voren te bepalen onder welke voorwaarden de overeenkomst zal worden aangegaan om helderheid voor beide partijen te creëren. In de huurovereenkomst staan de volgende bepalingen:Voorbeeld huurovereenkomst:
NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 Voorbeeld oproepcontract: Aanvaarding

In welke staat wordt de woning aanvaard en wat wordt er afgesproken over het inspectierapport? Voorbeeld huurovereenkomst: Huurprijs en periode

Voor welk bedrag wordt de woning verhuurd en wanneer en hoe wordt dit bedrag voldaan? Ook de duur van de overeenkomst staat erin. 
Voorbeeld HUUROVEREENKOMST: goed huurderschap

Wat mag de huurder wel en niet in de woning doen?
Voorbeeld huurovereenkomst: staat

Een omschrijving van de staat van de woning en wie wat doet. 
Voorbeeld huurovereenkomst: schade en verzekering

Inboedel van de huurder wordt in principe door de huurder zelf verzekerd. 
Voorbeeld huurovereenkomst: waarborgsom

Wat is de waarborgsom en welke voorwaarden gelden er?Voorbeeld huurovereenkomst: oplevering

Hoe wordt de oplevering gedaan?Voorbeeld huurovereenkomst: slotbepalingen

Slotbepalingen zoals het toepasselijk recht. 

Voorbeeld huurovereenkomst
Voorbeeld huurovereenkomst

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "huurder";

en

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "verhuurder";

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

In aanmerking nemende dat:

     verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woning, hierna te noemen "woning", op adres [VOLLEDIGE ADRES].

     de woning uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woning en uitsluitend bewoond zal worden door bovenvermelde huurder;

     verhuurder de woning tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum)

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld huurovereenkomst: aanvaarding

1.1 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt.

1.2 Op [DATUM] wordt een begininspectie opgesteld in samenspraak met de huurder en verhuurder. Het inspectierapport wordt door beide partijen voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 2 Voorbeeld huurovereenkomst: huurprijs en periode

2.1 De huurprijs is [BEDRAG] per maand en is als volgt opgebouwd:

     Basis Huur [BEDRAG]

     Servicekosten [BEDRAG]

     Totaal € [BEDRAG] per maand

2.2 De huur is exclusief alle gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.

2.3 De huur is voor bepaalde tijd en vangt aan op [DATUM] en eindigt op [DATUM].  

2.4 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

2.5     De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand voldaan.

2.6     De huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet daarvoor stelt.

 

Artikel 3 Voorbeeld huurovereenkomst: goed huurderschap

3.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woning gebruiken en uitsluitend zelf bewonen.

3.2 Het is huurder verboden aan buren enige overlast of hinder te veroorzaken.

3.3 Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan derden.

3.4 Huurder zal op verzoek van verhuurder deze in de gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen, te inspecteren en maatregelen tot herstel en voorkoming van schade aan het pand te nemen.

3.5 Het is huurder niet toegestaan sloten van kamer(s) en toegangsdeuren te vervangen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

 

Artikel 4 Voorbeeld huurovereenkomst: Staat woning

4.1 Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan de woning.

4.2 Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten zoals die zijn omschreven in het Besluit kleine herstellingen.

4.3 Huurder mag de vloerbedekking uitsluitend na schriftelijke toestemming van de verhuurder verwijderen.

4.4 Huisdieren mogen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in de woning worden gehouden.

 

Artikel 5 Voorbeeld huurovereenkomst: Schade en verzekering

5.1 Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder verzekerd.

5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen.

5.3 Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 6 Voorbeeld huurovereenkomst: Waarborgsom

6.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een waarborgsom verschuldigd van [BEDRAG].

6.2 Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze waarborgsom tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder.

6.3 Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering heeft plaatsgevonden, alle verschuldigde kosten voldaan zijn, een bewijs van uitschrijving is overhandigd en de sleutels zijn ingeleverd, zal verhuurder binnen [AANTAL] maanden na beëindiging van het huurovereenkomst tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan.

6.4 Huurder mag de door hem gestorte waarborgsom nooit verrekenen met de verschuldigde huur.

 

Artikel 7 Voorbeeld huurovereenkomst: Oplevering

7.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurder opleveren.

7.2 Bij oplevering wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld van de staat van de woning en de eventuele gebreken.

 

Artikel 8 Voorbeeld huurovereenkomst

8.1 Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 sub b tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW.

8.2 Partijen onderkennen dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist.

8.3 Huurder is verplicht zich aan te melden bij het gas- en water- en elektriciteitsbedrijf.

8.4 Roken en het gebruik van verdovende middelen zijn in de woning verboden.

8.5 Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.6 Op deze overeenkomst zijn de "Algemene bepalingen huurovereenkomst" van toepassing.

 

Aldus in tweevoud getekend te [PLAATS] op [DATUM]

 

 

 

Naam Huurder                                                                             Naam Verhuurder

Handtekening Huurder                                                                  Handtekening Verhuurdervoorbeeld huurovereenkomstenLettertype Voorbeeld huurovereenkomst
Voor dit voorbeeld zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie OFFERTE vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze OFFERTE Templates.


Lees meer over de huurovereenkomst op de website van de Rijksoverheid.


Bekijk ook de voorbeeld huurovereenkomst kamer