Voorbeeld huurovereenkomst

Op zoek naar een voorbeeld huurovereenkomst? Met onze gratis huurovereenkomst templates hoef je niet langer te zoeken. Of je nu een huurder of verhuurder bent, onze aanpasbare templates zijn geschikt voor diverse situaties en besparen je tijd en geld. Download nu jouw gratis huurovereenkomst en ga direct aan de slag. 


Inhoudsopgave

Ga direct naar:

Voorbeeld huurovereenkomsten

Wat is een Huurcontract?

Voorbeeld standaard Huurovereenkomst

Voorbeeld overige huurovereenkomsten

Tips bij voorbeeld Huurovereenkomstbutton-huurovereenkomsten-contracten

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


voorbeeld huurovereenkomsten

1-voorbeeld-huurovereenkomst
5-Voorbeeld-huurovereenkomst-kantoorruimte.1
3-huurovereenkomst-woonruimte
2-huurovereenkomst-kamer-voorbeeld
4-huurovereenkomst-garagebox-1

Wat is een huurcontract?

Een huurcontract is een juridisch bindend document dat de voorwaarden en afspraken tussen de verhuurder en huurder vastlegt. Hier zijn enkele belangrijke elementen die je in een huurcontract moet opnemen:

 1. Identiteit van de partijen: vermeld de namen en adressen van de verhuurder en huurder.
 2. Beschrijving van het gehuurde object: specificeer het adres en de omschrijving van de woning of ruimte die wordt verhuurd.
 3. Huurprijs: geef de hoogte van de huurprijs aan en hoe deze betaald moet worden.
 4. Huurperiode: geef de start- en einddatum van de huurperiode aan.
 5. Huurverlenging en opzegging: vermeld hoe lang de huurovereenkomst loopt en wat de opties zijn voor verlenging en opzegging.
 6. Borgsom: geef aan of er een borgsom vereist is, en zo ja, hoeveel deze bedraagt.
 7. Onderhoud en reparatie: specificeer wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van het gehuurde object.
 8. Gebruiksvoorwaarden: leg beperkingen op aan het gebruik van het gehuurde object, zoals het verbod op het houden van huisdieren, het onderverhuren van de woning of het uitvoeren van verbouwingen zonder toestemming van de verhuurder.

Het is raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat het huurcontract aan alle wettelijke eisen voldoet en dat er geen belangrijke details over het hoofd worden gezien.


Download Voorbeeld huurovereenkomst


1-voorbeeld-huurovereenkomst

BEKIJK

voorbeeld-huurovereenkomst-button-bekijk

DOWNLOAD

voorbeeld-huurovereenkomst-button-downloadNOTES

Dit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken


Voorbeeld huurovereenkomst

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "huurder";

en

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "verhuurder";

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

In aanmerking nemende dat:

•     verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woning, hierna te noemen "woning", op adres [VOLLEDIGE ADRES].

•     de woning uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woning en uitsluitend bewoond zal worden door bovenvermelde huurder;

•     verhuurder de woning tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum)

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 1 

1.1 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt.

1.2 Op [DATUM] wordt een begininspectie opgesteld in samenspraak met de huurder en verhuurder. Het inspectierapport wordt door beide partijen voor akkoord ondertekend.

 

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 2

2.1 De huurprijs is [BEDRAG] per maand en is als volgt opgebouwd:

•     Basis Huur [BEDRAG]

•     Servicekosten [BEDRAG]

•     Totaal € [BEDRAG] per maand

2.2 De huur is exclusief alle gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.

2.3 De huur is voor bepaalde tijd en vangt aan op [DATUM] en eindigt op [DATUM].  

2.4 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

2.5     De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand voldaan.

2.6     De huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet daarvoor stelt.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 3

3.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woning gebruiken en uitsluitend zelf bewonen.

3.2 Het is huurder verboden aan buren enige overlast of hinder te veroorzaken.

3.3 Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan derden.

3.4 Huurder zal op verzoek van verhuurder deze in de gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen, te inspecteren en maatregelen tot herstel en voorkoming van schade aan het pand te nemen.

3.5 Het is huurder niet toegestaan sloten van kamer(s) en toegangsdeuren te vervangen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 4

4.1 Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan de woning.

4.2 Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten zoals die zijn omschreven in het Besluit kleine herstellingen.

4.3 Huurder mag de vloerbedekking uitsluitend na schriftelijke toestemming van de verhuurder verwijderen.

4.4 Huisdieren mogen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in de woning worden gehouden.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 5

5.1 Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder verzekerd.

5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen.

5.3 Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 6

6.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een waarborgsom verschuldigd van [BEDRAG].

6.2 Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze waarborgsom tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder.

6.3 Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering heeft plaatsgevonden, alle verschuldigde kosten voldaan zijn, een bewijs van uitschrijving is overhandigd en de sleutels zijn ingeleverd, zal verhuurder binnen [AANTAL] maanden na beëindiging van het huurovereenkomst tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan.

6.4 Huurder mag de door hem gestorte waarborgsom nooit verrekenen met de verschuldigde huur.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 7

7.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurder opleveren.

7.2 Bij oplevering wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld van de staat van de woning en de eventuele gebreken.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST Artikel 8

8.1 Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 sub b tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW.

8.2 Partijen onderkennen dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist.

8.3 Huurder is verplicht zich aan te melden bij het gas- en water- en elektriciteitsbedrijf.

8.4 Roken en het gebruik van verdovende middelen zijn in de woning verboden.

8.5 Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.6 Op deze overeenkomst zijn de "Algemene bepalingen huurovereenkomst" van toepassing.


VOORBEELD HUUROVEREENKOMST ondertekening

Aldus in tweevoud getekend te [PLAATS] op [DATUM]

 

 

 

Naam Huurder                                                                             Naam Verhuurder

Handtekening Huurder                                                                  Handtekening Verhuurder
Voorbeeld Huurcontracten per type

Voorbeeld-huurovereenkomst-kantoorruimte

Op zoek naar een huurovereenkomst voor een kantoorruimte? Maak gebruik van onze gratis voorbeeld template in Word. Het sjabloon bevat alle belangrijke elementen en voorwaarden die nodig zijn voor een juridisch waterdichte overeenkomst. Download de template nu en pas hem aan aan jouw specifieke situatie op onze pagina met een voorbeeld huurovereenkomst kantoorruimte


Voorbeeld-huurovereenkomst-garagebox

Ben je van plan een garagebox te verhuren? Maak gebruik van onze gratis voorbeeld template in Word om ervoor te zorgen dat alle belangrijke details worden vastgelegd in een juridisch waterdichte overeenkomst. Download het sjabloon nu en pas het aan naar jouw wensen op onze pagina met een voorbeeld-huurovereenkomst-garagebox.


Voorbeeld-huurovereenkomst-kamer

Een kamer verhuren kan een lucratieve onderneming zijn, maar het is belangrijk om alle afspraken en voorwaarden goed vast te leggen in een huurovereenkomst. Maak gebruik van onze gratis voorbeeld template in Word en bespaar tijd en moeite. Download het sjabloon nu en personaliseer het naar jouw situatie op onze pagina met een voorbeeld huurovereenkomst kamer


Voorbeeld-huurovereenkomst-woonruimte

Het verhuren van een woonruimte kan gecompliceerd zijn en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle afspraken duidelijk worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Maak gebruik van onze gratis voorbeeld template in Word om een juridisch waterdichte overeenkomst te creëren. Download het sjabloon nu en pas het aan naar jouw specifieke situatie op onze pagina met een voorbeeld huurovereenkomst woonruimte.
Tips bij voorbeeld huurovereenkomst

Hier zijn enkele tips die je kunt volgen bij het opstellen van een huurovereenkomst. Door deze tips te volgen en advies te vragen van een juridisch adviseur, kun je ervoor zorgen dat je een waterdichte huurovereenkomst opstelt die alle benodigde informatie bevat en duidelijk is voor alle partijen:

 1. Zorg voor een duidelijke en beknopte taal: Het is belangrijk dat de huurovereenkomst in begrijpelijke taal is geschreven en dat alle belangrijke informatie duidelijk wordt vermeld. Vermijd vakjargon en complexe juridische termen die de huurder mogelijk niet begrijpt.
 2. Specificeer de verantwoordelijkheden van de verhuurder en huurder: Het is belangrijk om duidelijk te zijn over wie verantwoordelijk is voor onderhoud, reparatie en betaling van kosten. Vermeld ook of er specifieke regels zijn over het gebruik van het pand, zoals huisdieren, roken en geluidsoverlast.
 3. Wees voorzichtig met aanbetalingen en borgsommen: Zorg ervoor dat het huurcontract specificeert welke kosten de huurder moet betalen en op welk moment. Vermeld ook hoe de borgsommen worden gebruikt en teruggestort. Houd er rekening mee dat er regels zijn die het bedrag van de borgsom beperken en de verplichting om deze terug te betalen.
 4. Wees duidelijk over de huurperiode: Vermeld de start- en einddatum van de huurovereenkomst, evenals eventuele verlengingen of opzegtermijnen. Als er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, zorg dan dat dit ook duidelijk in het contract staat vermeld.
 5. Zorg voor een handtekening van beide partijen: Zorg ervoor dat het huurcontract door beide partijen is ondertekend en bewaar een kopie van het document voor het geval er later geschillen of vragen ontstaan.
FAQ Voorbeeld Huurovereenkomst

Kan je zelf een huurovereenkomst maken?

Ja, je kunt zelf een huurovereenkomst maken. Het is belangrijk om te zorgen dat het huurcontract aan alle wettelijke eisen voldoet en dat alle belangrijke details zijn opgenomen. Je kunt online verschillende voorbeelden vinden die je kunt aanpassen aan jouw specifieke situatie. Het is echter altijd raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen om er zeker van te zijn dat het contract waterdicht is.

Wat is een standaard huurcontract?

Een standaard huurcontract is een document dat de voorwaarden en afspraken tussen een verhuurder en huurder vastlegt. Het is meestal opgesteld in een juridische taal en bevat de belangrijkste details zoals de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst, de betalingstermijn, de verplichtingen van de huurder en verhuurder, en de regels voor opzegging en verlenging. Een standaard huurcontract kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de verhuurder en huurder.

Hoe gebruik ik deze voorbeeld huurovereenkomst?

Een voorbeeld huurovereenkomst kan worden gebruikt als basis voor het opstellen van een eigen huurovereenkomst. Het voorbeeld dient als een sjabloon waarin de belangrijke details al zijn opgenomen. De huurder en verhuurder kunnen de tekst aanpassen aan hun specifieke situatie en behoeften, zoals het toevoegen van extra clausules of speciale bepalingen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het aangepaste contract aan alle wettelijke eisen voldoet en dat alle belangrijke details zijn opgenomen.

Welke gegevens mogen niet ontbreken in een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst moet de belangrijkste details van de huur bevatten, zoals de namen en adressen van de verhuurder en huurder, de omschrijving van het gehuurde object, de huurprijs, de huurperiode en de betalingsvoorwaarden. Andere belangrijke details zijn onder andere de borgsom, de opzegtermijn, de verplichtingen van de huurder en verhuurder en de regels voor het gebruik van het pand. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle informatie in het contract juist en volledig is.

Kan ik een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten?

Ja, het is mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Dit betekent dat de huurovereenkomst een vastgestelde einddatum heeft en niet automatisch wordt verlengd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij seizoensverhuur of als een tijdelijke oplossing. Het is belangrijk om de einddatum duidelijk in het contract te vermelden en om de opzegtermijn te specificeren.

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.