Voorbeeld huurovereenkomst kamer

Voorbeeld huurovereenkomst kamer, een huurovereenkomst sluit je af tussen de huurder en verhuurder. Hieronder staat een voorbeeld huurovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje.


button-huurovereenkomsten
button-huurovereenkomsten-contracten

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


Wat staat er in een huurovereenkomst kamer?

In een huurovereenkomst staat in ieder geval de volgende informatie:

 • De NAW gegevens van de verhuurder;
 • De NAW gegevens van de huurder;
 • Het adres van het gehuurde;
 • Een omschrijving van het gehuurde (oppervlakte, indeling, enz);
 • Begindatum huurovereenkomst en periode;
 • De huurprijs en hoe deze is opgebouwd (kale huur, servicekosten, enz);
 • Het tijdstip en de wijze van betalen;
 • De waarborgsom en daaraan gestelde voorwaarden;
 • De regels voor de huurder;
 • De datum en wijze waarop huurverhoging kan worden doorgevoerd;
 • De datum, plaats en ondertekening

Download Voorbeeld huurovereenkomst kamer


2-huurovereenkomst-kamer-voorbeeld

BEKIJK

huurovereenkomst-button-bekijk

DOWNLOAD

huurovereenkomst-button-downloadNOTES

Dit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken

Voorbeeld huurovereenkomst kamer

Voorbeeld huurovereenkomst kamer

 

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "huurder";

 

en

 

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "verhuurder";

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

In aanmerking nemende dat:

     verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de kamer, hierna te noemen "kamer", op adres [VOLLEDIGE ADRES].

     de kamer uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als kamer en uitsluitend bewoond zal worden door bovenvermelde huurder;

     verhuurder de kamer tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum)

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Huurprijs

1.1 De huurprijs is [BEDRAG] per maand en is als volgt opgebouwd:

     Basis Huur [BEDRAG]

     Servicekosten [BEDRAG]

     gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting

     Totaal € [BEDRAG] per maand

1.2 De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand voldaan op rekeningnummer [IBAN] ten name van [NAAM].

1.3 De huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet daarvoor stelt.

 

Artikel 2 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Periode huur

2.1 De huur is voor bepaalde tijd en vangt aan op [DATUM] en eindigt op [DATUM].  

2.2 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

 

Artikel 3 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Omschrijving kamer

3.1 De kamer bevindt zich op adres: [ADRES] op de [NUMMER] verdieping.

3.2 In de kamer zijn aanwezig: [DOUCHE/TOILET/ENZ]

3.3 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt, waarbij op [DATUM] een begininspectie wordt opgesteld en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.

 

Artikel 3 Voorbeeld huurovereenkomst: goed huurderschap

3.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van kamer gebruiken en uitsluitend zelf bewonen.

3.2 Het is huurder verboden aan buren enige overlast of hinder te veroorzaken.

3.3 Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan derden.

3.4 Huurder zal op verzoek van verhuurder deze in de gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen, te inspecteren en maatregelen tot herstel en voorkoming van schade aan het pand te nemen.

3.5 Het is huurder niet toegestaan sloten van kamer(s) en toegangsdeuren te vervangen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

 

Artikel 4 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Borg

4.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een borg verschuldigd van [BEDRAG].

4.2 Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze borg tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder.

4.3 Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering heeft plaatsgevonden, alle verschuldigde kosten voldaan zijn, een bewijs van uitschrijving is overhandigd en de sleutels zijn ingeleverd, zal verhuurder binnen [AANTAL] maanden na beëindiging van het huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg overgaan.

4.4 Huurder mag de door hem gestorte borg nooit verrekenen met de verschuldigde huur.

 

Artikel 5 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Regels huurder

5.1 Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan de kamer.

5.2 Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten zoals die zijn omschreven in het Besluit kleine herstellingen.

5.3 Huurder mag de vloerbedekking uitsluitend na schriftelijke toestemming van de verhuurder verwijderen.

5.4 Huisdieren mogen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in de kamer worden gehouden.

 

Artikel 5 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Schade en verzekering

5.1 Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder verzekerd.

5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen.

5.3 Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.

 

 

Artikel 7 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Oplevering

7.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurder opleveren.

7.2 Bij oplevering wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld van de staat van de kamer en de eventuele gebreken.

 

Artikel 8 Voorbeeld huurovereenkomst kamer: Slotbepalingen

8.1 Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 sub b tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW.

8.2 Partijen onderkennen dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist.

8.3 Huurder is verplicht zich aan te melden bij het gas- en water- en elektriciteitsbedrijf.

8.4 Roken en het gebruik van verdovende middelen zijn in de kamer verboden.

8.5 Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.6 Op deze overeenkomst zijn de "Algemene bepalingen huurovereenkomst" van toepassing.

 

Aldus in tweevoud getekend te [PLAATS] op [DATUM]


Naam Huurder                                                                                     Naam Verhuurder

Handtekening Huurder                                                                  Handtekening VerhuurderCarla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.