Voorbeeld bruikleenovereenkomst materiaal

Voorbeeld bruikleenovereenkomst materiaal, een bruikleenovereenkomst sluit je af als je iemand iets uitleent. Dat kan een vriend of kennis zijn, maar ook zoals in dit geval materiaal.  


button-alle-contracten
button-alle-bruikleenovereenkomsten

Hieronder staat een voorbeeld bruikleenovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje. Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


Download Voorbeeld bruikleenovereenkomst materiaal

Voorbeeld-Bruikleenovereenkomst-materiaal.1

BEKIJK

button-bruikleenovereenkomst-bekijk

DOWNLOAD

button-bruikleenovereenkomst-download

Inhoud Bruikleenovereenkomst

In een bruikleenovereenkomst staan de afspraken die er gemaakt worden met betrekking tot hetgeen in bruikleen wordt gegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bedrijfskleding uitleent aan iemand.


Hoe dan ook is het verstandig om van te voren te bepalen onder welke voorwaarden er uitgeleend wordt en wat er gebeurt als er bijvoorbeeld schade wordt gemaakt of er diefstal plaatsvindt. 


In de bruikleenovereenkomst staan de volgende bepalingen:


1. NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 

2. Algemeen

In eerste instantie wordt een omschrijving gegeven van hetgeen in bruikleen wordt gegeven, in dit geval bedrijfskleding. Ook de periode dat de bruikleen geldt wordt beschreven staat erin. 


3. Gebruik en eigendom

Vervolgens wordt beschreven waarvoor het bruikleenartikel wordt gebruikt en van wie het eigendom is. Voor bedrijfskleding kan dat zijn voor het uitoefenen van een functie, of voor een bepaald project. Ook kan er worden afgesproken dat de bedrijfskleding alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt mag worden. Dit kan in het onderdeel gebruik en eigendom worden vastgesteld. 


Ook is het belangrijk om te vermelden dat het eigendom bij de bruikleengever blijft liggen. Tenzij daar natuurlijk andere afspraken over worden gemaakt, echter neigt het dan niet meer naar bruikleen, maar bijvoorbeeld huurkoop. 


4. Rechten en plichten

In de bruikleenovereenkomst staan ook de rechten en plichten van de bruikleennemer vermeld. Zorg ervoor dat je jezelf goed inleest wat voor jouw situatie het geval is. 


5. Termijn en einde overeenkomst

De termijn van de overeenkomst wordt goed omschreven. Ook wanneer de bruikleenovereenkomst eindigt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte. 


6. Diefstal en beschadIging

Om te voorkomen dat jullie voor verassingen komen te staan, is het van belang om te omschrijven wat de procedures zijn bij diefstal en beschadiging. Verdiep je er ook in wat de bruikleen voor consequenties heeft voor de dekking van eventuele verzekeringen. Voorbeeld bruikleenovereenkomst materiaal

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Bruikleennemer";

en

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Bruikleengever";

 

 

Artikel 1 Voorbeeld Bruikleenovereenkomst materaal: Bruikleen

De Bruikleengever geeft aan de Bruikleennemer in bruikleen, en tegelijkertijd aanvaard de Bruikleennemer in bruikleen: [OMSCHRIJVING VAN HET  DAT IN BRUILEEN WORDT GEGEVEN] , hierna te noemen “Materiaal”

Het “Materiaal” wordt in bruikleen gegeven zolang de overeenkomst geldt.

 

Artikel 2 Voorbeeld Bruikleenovereenkomst materiaal: Gebruik en Eigendom

1. De in artikel 1 genoemde zaken worden verstrekt  voor [OMSCHRIJVING DOEL GEBRUIK];

2. De in artikel 1 genoemde zaken – en ook die zaken die ter vervanging van bovengenoemde zaken aan de Bruikleennemer zijn verstrekt - zijn en blijven te allen tijde eigendom van de Bruikleengever en worden aan de Bruikleennemer uitsluitend in bruikleen verstrekt;

3. Het “Materiaal” wordt door Bruikleengever aangeschaft.

 

Artikel 3 Bruikleenovereenkomst: Rechten en plichten Bruikleennemer

1. De Bruikleennemer verklaart het “Materiaal” in goede staat te hebben ontvangen en zal als een goed huisvader voor het “Materiaal” zorg dragen;

2. De Bruikleennemer zal het “Materiaal” niet aan derden ter beschikking stellen;

3. De Bruikleennemer zal het “Materiaal” niet gebruiken op een wijze die de Bruikleengever in diskrediet zou kunnen brengen.

 

Artikel 4 Bruikleenovereenkomst Termijn van gebruik

1. De Bruikleennemer dient het “Materiaal” binnen de afgesproken bruikleentermijn volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren aan de Bruikleengever te retourneren.

2. Bij ziekte, of overige onvoorziene omstandigheden dient de Bruikleennemer de [BRUIKLEENARTIKEL] op het eerste verzoek van de Bruikleengever volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren aan de Bruikleengever te retourneren.

3. Indien de Bruikleennemer de verplichting om de in bruikleen gegeven apparatuur tijdig, volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren in te leveren niet nakomt, is de Bruikleennemer per dag en per “Materiaal” dat niet tijdig, volledig en correct is ingeleverd een boete van EUR [BEDRAG] verschuldigd aan de Bruikleengever, onverminderd het recht van de Bruikleengever om andere maatregelen te nemen en onverminderd de overige aan Bruikleengever toekomende vorderingen. De boete zal zijn verschuldigd door het enkele feit der overtreding, maar laat onverminderd het recht van de Bruikleengever om naleving van het verbod te vorderen en laat onverminderd het recht van de Bruikleengever tot het vorderen van volledige schadevergoeding. Met het bepaalde in deze bepaling wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en lid 5 BW.


Artikel 5 Bruikleenovereenkomst: Diefstal en beschadiging

1. De Bruikleennemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van het “Materiaal”.

2. In geval van schade, diefstal of verlies van de “Materiaal” is Bruikleennemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur aan de Bruikleengever te melden.

3. In geval van verlies, diefstal of opzettelijke beschadiging door derden dient de Bruikleennemer daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De Bruikleennemer dient een kopie van de aangifte aan de Bruikleengever te verstrekken.

4. De Bruikleennemer zal zijn volledige medewerking verlenen aan het (eventueel) claimen van de schade bij de verzekering.

5. Als de beschadiging, diefstal of het verlies van het “Materiaal” het gevolg is van  onzorgvuldig, nalatig of roekeloos handelen door de Bruikleennemer, dan is hij jegens de Bruikleengever aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade.

 

 Artikel 6 Bruikleenovereenkomst: Slotbepalingen

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Bruikleennemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

     Als verstrekker van bovengenoemde “Materiaal” is de Bruikleengever te allen tijde gerechtigd de bruikleen in te trekken zonder dat daartoe opgave van redenen noodzakelijk is.

     Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Bruikleengever                                  Naam Bruikleengever

Handtekening                                                Handtekening  

 

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.