Voorbeeld arbeidsovereenkomsten


Voorbeeld arbeidsovereenkomsten uit de categorie JURIDISCHE TEMPLATES

Bekijk op deze pagina de standaard afspraken die er tussen de werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst worden gemaakt en de voorbeeld templates. 


In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. 

Naast de NAW gegevens van beide partijen staan er afspraken in over onder andere het salaris, het aantal uren, de duur, de vakantierechten en nog veel meer. 
In sommige gevallen is er een cao van toepassing. 


voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Voorbeeld-Tijdeljike-Arbeidsovereenkomst
5-Voorbeeld-nulurencontract.1
6-Voorbeeld-oproepcontract.1
Voorbeeld-Arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd
Voorbeeld-Arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd
4-Voorbeeld-vaste-arbeidsovereenkomst.1
Voorbeeld-studieovereenkomst.maken
Voorbeeld-Opleidingsovereenkomst-maken

Inhoud standaard arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In een arbeidrsovereenkomst worden de afspraken (rechten en plichten) van beide partijen vastgelegd. Een arbeidsovereenkomst bestaat in ieder geval uit de onderstaande onderdelen:

  1. De gegevens van beide partijen: Naam, adresgegevens en eventueel BSN nummer.
  2. De startdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst ingaat.
  3. De functie: de functie waarin de werknemer in dienst treed met een eventuele functieomschrijving.
  4. De arbeidsduur: Het aantal uur per week waarvoor de werknemer in dienst wordt genomen:
  5. De vergoedingen: Het salaris en andere vergoedingen die de werknemer zal ontvangen. Ook bijvoorbeeld vakantiegeld en eventuele reiskosten.
  6. De arbeidsvoorwaarden: Dit zijn bijvoorbeeld de werktijden.
  7. Een eventuele proeftijd: Het kan zijn dat er een proeftijd wordt overeengekomen, waaron beide partijen de overeenkomst zonder opgaaf van reden of opzegtermijn kunnen beeindigen.
  8. De einddatum/ beeindiging: De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd.

Bij een arbeidsovereenkomst geldt dat de wetten prefeleren boven de overeenkomst. Zorg er dus voor dat je goed geinformeerd bent over de rechten en plichten. Bijvoorbeeld met betrekking tot vakantiegeld, vakantiedagen, proeftijd en opzegtermijn, zijn wettelijke regels waar een ieder zich aan zal moeten houden. Het is aan te raden om een juridisch specialist in te schakelen bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst om ervoor te zorgen dat alles juridisch klopt.


arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. 

Naast de NAW gegevens van beide partijen staan er afspraken in over onder andere het salaris, het aantal uren, de duur, de vakantierechten en nog veel meer. 

Bekijk hieronder de basisartikelen van een arbeidsovereenkomst. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werkgever werknemer wenst in te zetten in de functie van [FUNCTIE];

                           Werkgever en werknemer daarvoor een vast dienstverband willen aangaan met elkaar;

                           Werkgever en werknemer de afspraken met betrekking tot het dienstverband wensen vast te leggen in deze vaste arbeidsovereenkomst.

 

Komen in deze Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst overeen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Aanvang, duur en proeftijd

1.         Werknemer treedt met ingang van [DATUM] in dienst bij de werkgever;

2.         De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, zonder einddatum;

3.         De proeftijd geldt van [DATUM] tot [DATUM]. Binnen deze periode kunnen partijen deze arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 2 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Functie  en arbeidsduur

1.         Werknemer treedt in dienst in de functie van [FUNCTIE];

2.         Werknemer treedt in dienst voor [AANTAL] uur per week (Aantal FTE).

 

Artikel 3 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Beloning

1.         Werknemer treedt in dienst in de functiegroep [FUNCTIEGROEP], trede [TREDE]- in geval van een cao;

2.         Werknemer ontvangt een bruto salaris van [BEDRAG] per maand op basis van [AANTAL] FTE;

3.         Het salaris wordt betaald voor of op de [DAG] van de maand op rekening van werknemer;

4.         Het loonstrookje van werknemer is elke maand vanaf de [DAG] van de maand beschikbaar op het online portaal [NAAM ONLINE PORTAAL].

5.         Werknemer heeft naast het salaris recht op een vakantietoeslag van [PERCENTAGE] per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op [DATUM] uitgekeerd aan werknemer;

6.         Als eindejaar bonus geldt: [OMSCHRIJVING VAN DE REGELING VAN DE EINSEJAARSBONUS].

 

Artikel 4 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Vakantiedagen

1.         Werknemer heeft recht op [AANTAL] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband van [AANTAL] uur. Bij een parttime dienstverband worden de vakantiedagen naar rato berekend;

2.         In beginsel moeten alle vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;

3.         Wanneer werknemer bij uitdiensttreding meer vakantiedagen blijkt te hebben genoten dan hij had opgebouwd, wordt hetgeen hem over de te veel genoten dagen betaalde salaris geacht te zijn betaald bij wijze van voorschot en heeft werkgever het recht dit te veel betaalde salaris te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Artikel 5 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Tussentijdse opzegging

Deze arbeidsovereenkomst kan door werkgever en werknemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke regels en geldende opzegtermijn.

 

 Artikel 6 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Slotbepalingen

     Op deze arbeidsovereenkomst is de cao [NAAM CAO] van toepassing;

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze arbeidsovereenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart;

     Werknemer verbindt zich tot de gedragsregels welke zijn toegevoegd in de bijlage;

     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


Zoek eenvoudig in onze uitgebreide bibliotheek met professionele Microsoft sjablonen. Kies uit honderden prachtige, gratis lay-outs die je inspireren en je volgende project een vliegende start geven.

Alle templates zijn direct volledig te bewerken naar jouw wensen. Verlies geen tijd meer aan het maken van sjablonen en ga gelijk aan de slag met je project. 


Verhoog je productiviteit met kant-en-klare lay-outs van hoge kwaliteit. Download binnen enkele seconden je gewenste template in ZIP en gebruik Word of Excel om de sjablonen direct helemaal naar wens te bewerken.