Voorbeeld arbeidsovereenkomsten


Voorbeeld arbeidsovereenkomsten uit de categorie JURIDISCHE TEMPLATES

Bekijk op deze pagina de standaard afspraken die er tussen de werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst worden gemaakt en de voorbeeld templates. 


In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. 

Naast de NAW gegevens van beide partijen staan er afspraken in over onder andere het salaris, het aantal uren, de duur, de vakantierechten en nog veel meer. 
In sommige gevallen is er een cao van toepassing. voorbeeld arbeidsovereenkomsteninhoud arbeidsovereenkomst


In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. 

Naast de NAW gegevens van beide partijen staan er afspraken in over onder andere het salaris, het aantal uren, de duur, de vakantierechten en nog veel meer. 

Bekijk hieronder de basisartikelen van een arbeidsovereenkomst. 


Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst

 

 

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werkgever werknemer wenst in te zetten in de functie van [FUNCTIE];

                           Werkgever en werknemer daarvoor een vast dienstverband willen aangaan met elkaar;

                           Werkgever en werknemer de afspraken met betrekking tot het dienstverband wensen vast te leggen in deze vaste arbeidsovereenkomst.

 

Komen in deze Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst overeen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Aanvang, duur en proeftijd

1.         Werknemer treedt met ingang van [DATUM] in dienst bij de werkgever;

2.         De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, zonder einddatum;

3.         De proeftijd geldt van [DATUM] tot [DATUM]. Binnen deze periode kunnen partijen deze arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 2 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Functie  en arbeidsduur

1.         Werknemer treedt in dienst in de functie van [FUNCTIE];

2.         Werknemer treedt in dienst voor [AANTAL] uur per week (Aantal FTE).

 

Artikel 3 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Beloning

1.         Werknemer treedt in dienst in de functiegroep [FUNCTIEGROEP], trede [TREDE]- in geval van een cao;

2.         Werknemer ontvangt een bruto salaris van [BEDRAG] per maand op basis van [AANTAL] FTE;

3.         Het salaris wordt betaald voor of op de [DAG] van de maand op rekening van werknemer;

4.         Het loonstrookje van werknemer is elke maand vanaf de [DAG] van de maand beschikbaar op het online portaal [NAAM ONLINE PORTAAL].

5.         Werknemer heeft naast het salaris recht op een vakantietoeslag van [PERCENTAGE] per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op [DATUM] uitgekeerd aan werknemer;

6.         Als eindejaar bonus geldt: [OMSCHRIJVING VAN DE REGELING VAN DE EINSEJAARSBONUS].

 

Artikel 4 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Vakantiedagen

1.         Werknemer heeft recht op [AANTAL] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband van [AANTAL] uur. Bij een parttime dienstverband worden de vakantiedagen naar rato berekend;

2.         In beginsel moeten alle vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;

3.         Wanneer werknemer bij uitdiensttreding meer vakantiedagen blijkt te hebben genoten dan hij had opgebouwd, wordt hetgeen hem over de te veel genoten dagen betaalde salaris geacht te zijn betaald bij wijze van voorschot en heeft werkgever het recht dit te veel betaalde salaris te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Artikel 5 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Tussentijdse opzegging

Deze arbeidsovereenkomst kan door werkgever en werknemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke regels en geldende opzegtermijn.

 

 Artikel 6 Voorbeeld Vaste arbeidsovereenkomst: Slotbepalingen

     Op deze arbeidsovereenkomst is de cao [NAAM CAO] van toepassing;

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze arbeidsovereenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart;

     Werknemer verbindt zich tot de gedragsregels welke zijn toegevoegd in de bijlage;

     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  

 Lettertype arbeidsovereenkomst
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com.