Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, een arbeidsovereenkomst sluit je af tussen de werkgever en werknemer. Hieronder staat een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die je kan gebruiken als opzetje.

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 



Download Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd


Inhoud Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staan de afspraken die er gemaakt worden tussen de werkgever en werknemer met betrekking tot het dienstverband.


Het is het verstandig om van te voren te bepalen onder welke voorwaarden het dienstverband zal worden aangegaan om helderheid voor beide partijen te creëren. In de arbeidsovereenkomst staan de volgende bepalingen:



Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:
NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 



Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: Aanvang, duur en proeftijd

In eerste instantie wordt vermeldt wanneer de arbeidsovereenkomst zal aanvangen, wat de duur ervan is en of er sprake is van een proeftijd. Lees je van te voren even in over de toegestane proeftijd. wanneer je een langere proeftijd in de arbeidsovereenkomst zet, zal de wet bij geschillen bepalend zijn. 




Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: functie en arbeidsduur

In dit artikel wordt de functie beschreven en het aantal uur dat de werknemer zal werken per week. 




Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: beloning

Welk salaris zal de werknemer ontvangen en wat is het percentage aan vakantiegeld. Wanneer wordt het salaris en vakantiegeld uitbetaald?




Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: vakantiedagen

Hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer en zijn er restricties aan de opname en/ of het sparen ervan?



Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: tussentijdse opzegging

Kan de arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd en welke termijn geldt daarvoor? 




Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: slotbepalingen

Slotbepalingen zoals het toepasselijk recht. 





Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd




Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd

 

 

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werkgever werknemer wenst in te zetten in de functie van [FUNCTIE];

                           Werkgever en werknemer daarvoor een dienstverband willen aangaan voor bepaalde tijd;

                           Werkgever en werknemer de afspraken met betrekking tot het dienstverband wensen vast te leggen in deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

Komen in deze Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Aanvang, duur en proeftijd

1.         Werknemer treedt met ingang van [DATUM] in dienst bij de werkgever met een dienstverband  voor bepaalde tijd;

2.         De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [AANTAL] maanden en eindigt  daarmee op [DATUM], zonder dat opzegging is vereist. Werkgever zal [AANTAL] maand(en) voor het einde van deze arbeidsovereenkomst schriftelijk aan werknemer melden of de arbeidsovereenkomst verlengd zal worden.

3.         De proeftijd geldt van [DATUM] tot [DATUM]. Binnen deze periode kunnen partijen deze arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 2 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Functie  en arbeidsduur

1.         Werknemer treedt in dienst in de functie van [FUNCTIE];

2.         Werknemer treedt in dienst voor [AANTAL] uur per week (Aantal FTE).

 

Artikel 3 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Beloning

1.         Werknemer treedt in dienst in de functiegroep [FUNCTIEGROEP], trede [TREDE]- in geval van een cao;

2.         Werknemer ontvangt een bruto salaris van [BEDRAG] per maand op basis van [AANTAL] FTE;

3.         Het salaris wordt betaald voor of op de [DAG] van de maand op rekening van werknemer;

4.         Het loonstrookje van werknemer is elke maand vanaf de [DAG] van de maand beschikbaar op het online portaal [NAAM ONLINE PORTAAL].

5.         Werknemer heeft naast het salaris recht op een vakantietoeslag van [PERCENTAGE] per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op [DATUM] uitgekeerd aan werknemer;

6.         Als eindejaar bonus geldt: [OMSCHRIJVING VAN DE REGELING VAN DE EINSEJAARSBONUS].

 

 

Artikel 4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Vakantiedagen

1.         Werknemer heeft recht op [AANTAL] vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband van [AANTAL] uur. Bij een parttime dienstverband worden de vakantiedagen naar rato berekend;

2.         In beginsel moeten alle vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;

3.         Wanneer werknemer bij uitdiensttreding meer vakantiedagen blijkt te hebben genoten dan hij had opgebouwd, wordt hetgeen hem over de te veel genoten dagen betaalde salaris geacht te zijn betaald bij wijze van voorschot en heeft werkgever het recht dit te veel betaalde salaris te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Artikel 5 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Tussentijdse opzegging

Deze arbeidsovereenkomst kan door werkgever en werknemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke regels en geldende opzegtermijn.

 

 Artikel 6 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: Slotbepalingen

     Op deze arbeidsovereenkomst is de cao [NAAM CAO] van toepassing;

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze arbeidsovereenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart;

     Werknemer verbindt zich tot de gedragsregels welke zijn toegevoegd in de bijlage;

     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  

 





Lettertype Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd




Voor dit voorbeeld zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

 




Carla's templates



Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie OFFERTE vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze OFFERTE Templates.


Lees meer over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst op het ondernemersplein van de kamer van koophandel.