Klachtenbrief school

Klachtenbrief school uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

Hoe ziet een zakelijke brief eruit?


Elke brief Template heeft de standaard opbouw. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een bezwaarschrift.

 


1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:


Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan. 

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in. 


Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet. 

 


8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  


Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is. 9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 


10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 

Inhoud klachtenbrief school

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: KLACHTENBRIEF SCHOOL]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij dien ik een klacht in naar aanleiding van [BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT].  Ik dien de klacht in omdat [GEEF HIER EEN VERDERE OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT. GEEF GOED AAN WAAROM U DE KLACHT INDIENT EN WAT DE KLACHT PRECIES INHOUDT].

 

Op (datum) heb ik met de betrokkene, [NAAM], gesproken over mijn klacht. Ik heb mijn zorgen geuit over [OMSCHRIJVING], maar helaas is daar geen oplossing uitgekomen. Daarom zie ik mij genoodzaakt de klacht bij u als klachtencommissie in te dienen.

 

In de bijlage heb ik de stukken ter ondersteuning van mijn klacht toegevoegd. Mocht u meer informatie nodig hebben, kunt u mij telefonisch bereiken op [TELEFOONNUMMER]. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening, een reactie van u op mijn klacht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


procedure klachtenbrief school

Als je een klacht hebt over een school, is het gebruikelijk deze in eerste instantie te bespreken met de leerkracht of bij de schoolleiding. Met je klacht kan je ook direct naar het schoolbestuur of naar de klachtencommissie. Het hangt van de aard en ernst van de klacht af waar je deze indient.

 

Klachtenregeling

Elke school is verplicht een klachtencommissie te hebben voor de ouders en voor haar eigen personeel. In de klachtenregeling staat hoe de school met klachten omgaat en waar je terecht kan met je klacht. Het is gebruikelijk dat scholen, ouders en leerlingen eerst zelf proberen om de klacht op te lossen. Als je de klachtenregeling wil inzien kan je kijken op de website van de school, of ernaar vragen. De snelste manier om een klacht op te lossen is om de klacht te bespreken met de betrokkenen. Als hier geen oplossing uitkomt kan je naar het schoolbestuur gaan.

 

Als bovenstaande geen oplossing uitkomt kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is verplicht om je klacht vertrouwelijk te behandelen en om binnen 4 weken te reageren op je klacht. Als er geen klachtencommissie is bij de school, kan je je wenden tot de regionale of landelijke klachtencommissie.

 

Klachtencommissie school

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie vindt u in de schoolgids van de school.

 

Tot slot hebben we in Nederland de Onderwijsinspectie. De inspectie behandelt geen klachten, maar registreert deze in verband met het toezicht op scholen. Ook kunnen ze je helpen bij klachten van ernstige aard (zoals misbruik, intimidatie, discriminatie, radicalisering en geweld), door je te begeleiden in het traject en indien nodig aangifte te doen.

 

Lettertype brief


Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.