BRIEF ENERGIEBEDRIJF


Voorbeeld brief energiebedrijf uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.
Bekijk op deze pagina de standaard opbouw van de brief naar je energieleverancier, tips voor de inhoud van de brief en de vele voorbeeld templates. 


Het schrijven van een brief energieleverancier


Als je een brief wil sturen naar je energieleverancier, gebruik je de standaard opbouw van een zakelijke brief. Dat houdt in dat je begint met de NAW gegevens van de verzender en ontvanger, gevolgd door de datum en de plaats van de brief, het onderwerp van de brief, de aanhef, de inhoud (een inleidende alinea, gevolgd door verdere alinea’s met onderbouwing en de afsluitende alinea/ slotzin), de afsluiting,  groet en ondertekening met een verwijzing naar eventuele bijlages onderin.  
Zorg dat je in je onderwerp de nodige informatie zet om de brief op de juiste wijze in behandeling te laten nemen. Bijvoorbeeld een klantnummer, adres of factuurnummer. 
In de 1e alinea geef je een korte inleiding van je brief, je vertelt in het kort waar je klacht over gaat.
In de vervolgalinea(’s) ga je er dieper op in. Leg op concrete wijze uit waar je brief over gaat en onderbouw dit met eventuele bijlages. Zorg ervoor dat je het zakelijk houdt en emoties achterwege laat.
Sluit de brief af en geef daarbij een redelijke reactie termijn, bijvoorbeeld een termijn van 4 weken.
Als je onderbouwingen hebt bij je brief, kan je daarnaar verwijzen en deze in de bijlage toevoegen.  

Stuur de brief aangetekend, of per mail met een ontvangstbevestiging, zodat je kunt bewijzen dat de brief verstuurd/ ontvangen is. Bewaar bij belangrijke stukken altijd een kopie van de brief voor je eigen administratie.

 

Hoe ziet een zakelijke brief eruit?


Elke brief Template heeft de standaard opbouw. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een bezwaarschrift.

 


1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:


Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan. 

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in. 


Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet. 

 


8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  


Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is. 9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 


10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 

Inhoud brief energiebedrijf

Hieronder staan een aantal voorbeeld brieven om te sturen naar je energiebedrijf. voorbeeld brief energiebedrijf algemeen

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF ALGEMEEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u [REDEN VAN DE BRIEF] [bijvoorbeeld: laten weten dat ik het niet eens ben met de meterstanden die op mijn afrekening staan.

 

In de volgende alinea ga je verder in op het onderwerp van je brief. Bijvoorbeeld: Mijn meterstanden zijn niet juist overgenomen, waardoor de jaarrekening niet kloppend is. De juiste meterstanden zijn: 0000. In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de juiste standen.

 

In de laatste alinea sluit je de brief af, eventueel met een gewenste actie en termijn. Bijvoorbeeld: Graag ontvang ik van u een afrekening met de juiste meterstanden. Wanneer u nog vragen heeft kunt u mijn bereiken op [TELEFOONNUMMER].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energieleverancier opzeggen

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIELEVERANCIER OPZEGGEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij wil ik mijn energiecontract met nummer [KLANTNUMMER] opzeggen per [DATUM].

 

De reden van mijn opzegging is [GEEF DE REDEN OP- bijvoorbeeld: dat ik ben overgestapt naar een andere leverancier met betere tarieven.

 

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn opzegging per [DATUM]

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energieleverancier klacht

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF KLACHT ENERGIELEVERANCIER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij wil ik een klacht bij u indienen over de levering van energie door uw bedrijf. Ik dien deze klacht in omdat [REDEN VAN JE KLACHT].

 

In de tweede alinea ga je verder in op je klacht en onderbouw je deze met eventuele bijlagen. Geef goed aan wat de situatie is en zorg dat dit kort en bondig doet. Blijf zakelijk en correct.

 

Als oplossing voor mijn klacht stel ik voor dat [OMSCHRIJVING VAN JE GEWENSTE OPLOSSING].

 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


voorbeeld brief energiebedrijf verhoging kosten

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF VERHOGING ENERGIEKOSTEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Door middel van deze brief wil ik u kenbaar maken dat ik niet akkoord ga met de verhoging van de energiekosten die u op [DATUM] heeft doorgevoerd.

 

In mijn contract staat dat de kosten vast staan tot en met [DATUM]. Op [DATUM] heeft u een verhoging doorgevoerd van [BEDRAG/PERCENTAGE]. Deze verhoging is dus niet conform de voorwaarden in mijn contract.

 

Omdat de verhoging niet conform de voorwaarden van mijn contract is, verzoek ik u deze per direct terug te draaien en het teveel ingehouden bedrag a [BEDRAG] aan mij te voldoen. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen [AANTAL] weken na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


voorbeeld brief klacht netbeheerder

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF KLACHT NETBEHEERDER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik een klacht indienen met  over [OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT AAN DE NETBEHEERDER].

 

Verdere verdieping van je klacht: in de tweede alinea en eventuele vervolgalinea’s ga je verder in op je klacht. Geef ook eventuele bewijzen mee in de bijlage.

 

Ik verwacht dat u [GEEF EEN GEWENSTE OPLOSSING VOOR JE KLACHT]. Graag ontvang ik uiterlijk binnen [AANTAL] weken van u. Voor vragen kunt u mijn bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


voorbeeld brief energiebedrijf betalingsregeling

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF BETALINGSREGELING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u vragen om een betalingsregeling voor de achterstand die ik bij u heb op mijn contract [KLANTNUMMER].

 

Helaas ben ik door privé omstandigheden niet in staat geweest mijn verplichtingen richting u op tijd te voldoen. Daardoor heb ik een achterstand opgelopen van [BEDRAG]. Inmiddels ben ik in staat om mijn lopende verplichtingen te voldoen, echter de achterstand kan ik niet in 1 keer aflossen. Daarom verzoek ik u om de achterstand in 4 termijnen af te betalen.

 

Termijn 1 a [BEDRAG] op [DATUM], Termijn 2 a [BEDRAG] op [DATUM],  Termijn 3 a [BEDRAG] op [DATUM],  Termijn 4 a [BEDRAG] op [DATUM].

 

Ik hoop dat u akkoord gaat met mijn voorstel en ontvang graag een reactie van u. In de tussentijd zal ik de lopende verplichtingen voldoen en verzoek ik u de achterstand te bevriezen, zonder extra incassokosten in rekening te brengen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energiebedrijf termijn verhogen

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF TERMIJNBEDRAG VERHOGEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u verzoeken mijn termijnbedrag [KLANTNUMMER] te verhogen. U heeft mijn termijn verlaagd, maar het nieuwe termijnbedrag zal niet voldoende zijn om mijn kosten te dekken.

 

Afgelopen jaar ben ik veelvuldig in het buitenland geweest en heb ik daardoor minder energie verbruikt in mijn woning. U heeft daarom per [DATUM] mijn termijnbedrag verlaagd naar [BEDRAG]. Echter ben ik per [DATUM] weer fulltime in Nederland en zullen mijn energiekosten weer stijgen. Daarom verzoek ik u mijn termijnbedrag aan te passen naar [BEDRAG].

 

Graag ontvang ik een bevestiging van de verhoging van mijn termijnbedrag. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energiebedrijf termijn verlagen

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF TERMIJNBEDRAG VERLAGEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u verzoeken mijn termijnbedrag [KLANTNUMMER] te verlagen. U heeft mijn termijn verhoogd, maar het nieuwe termijnbedrag staat niet in verhouding tot mijn verwachte verbruik.

 

Het afgelopen jaar heb ik een hoog verbruik gehad in verband met [REDEN HOOG VERBRUIK]. De situatie is echter weer gewijzigd en ik ben weer terug gegaan naar een 1-persoons huishouden. Daarom zal het oude termijnbedrag a [BEDRAG] beter in verhouding staan tot mijn werkelijke verbruik. Ik verzoek u dan ook mijn termijnbedrag terug te zetten naar [BEDRAG]

 

Graag ontvang ik een bevestiging van de verlaging van mijn termijnbedrag. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energiebedrijf afsluiting

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF NIET EENS MET AFSLUITING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Op [DATUM] heeft u mij afgesloten in verband met een betalingsachterstand op mijn contract [KLANTNUMMER]. Deze afsluiting is mijns inziens onterecht en daarom verzoek ik u per direct mij weer aan te sluiten.

 

U geeft als reden van de afsluiting een betalingsachterstand op. Echter is mijn gehele achterstand reeds voldaan op [DATUM].

 

Hierbij verzoek ik u, doch dringend, mij per direct weer aan te sluiten. Voor vragen kunt u mij bereiken op [TELEFOONNUMMER].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

voorbeeld brief energiebedrijf meter aanvragen

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF ENERGIEBEDRIJF SLIMME METER AANVRAGEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij wil ik u verzoeken een slimme meter bij mij te installeren.

 

Op [DATUM] zijn de meterstanden bij mij opgenomen en uw medewerker gaf aan dat ik in aanmerking kom voor een gratis slimme meter. Ik maak daar graag gebruik van omdat ik beter grip wil hebben op mijn energieverbruik.

 

Graag hoor ik van u wanneer de slimme meter geïnstalleerd kan worden. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] of [EMAIL].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


ALLE voorbeeld brieven energiebedrijf