brief bezwaar boete

Brief bezwaar boete uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

zo maak je een brief

  • STAP 1: Download de gewenste Template.
  • STAP 2: Voer de NAW gegevens en basis informatie in.
  • STAP 3: Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.
  • STAP 4: In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief.
  • STAP 5: Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.
  • STAP 6: Voeg eventuele bijlagen toe.
  • STAP 7: Dubbel check en verstuur de brief.


Inhoud Brief bezwaarschrift boete

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BEZWAAR BOETE, BESCHIKKINGSUMMER, IBAN NUMMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Door middel van deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens [VERMEENDE OVERTREDING] met een bedrag van [BEDRAG BOETE].  

 

Ik ben het niet eens met uw beslissing omdat ik van mening ben dat [REDEN VAN BEZWAAR TEGEN DE BOETE]. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.  [Het is van belang om goed te beschrijven en onderbouwen waarom je het niet eens bent met de opgelegde boete. Als je bewijsmateriaal hebt, dan kan je dit in de bijlage toevoegen.

 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na dagtekening een reactie op mijn bezwaar.  Tot slot verzoek ik u om betalingsuitstel van de opgelegde boete, totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


procedure Brief bezwaar boete

Als je het niet eens bent met een boete van het CJIB, kan je daar bezwaar tegen indienen. Je kunt in dat geval een brief sturen met je bezwaar naar het CJIB binnen 6 weken na dagtekening van de opgelegde boete.

 

Er zijn een aantal verplichte onderdelen die je in je bezwaar moet zetten:

 

-  Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

-  het CJIB-nummer van de boete, beschikkingsnummer

-  De reden waarom je het niet eens bent met de boet

-  Je rekeningnummer- volledige IBAN

-  de dagtekening van je bezwaar

-  je handtekening

 

Tips bij je brief bezwaar boete

 

Zorg voor een duidelijke omschrijving van de reden waarom je het niet eens bent met de boete.

 

Houd je brief zakelijk en to-the-point. Voorkom dat je emotioneel schrijft en te langdradig wordt.

 

Zorg voor goede ondersteuning van je brief in de vorm van bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld foto’s, contracten, verkoopgegevens enz.

 

Om extra kosten te voorkomen, raden wij aan om in je brief betalingsuitstel te vragen voor de tijd dat je bezwaar in behandeling is.

 

 

 

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook een voorbeeld Bezwaarschrift. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een bezwaarschrift.

 

1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]


2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]


3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).


4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]


5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.


6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:


Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan. 

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]


7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in. 


Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet. 

 

8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  


Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is. 


9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 

10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 

Lettertype brief