Voorbeeld huurovereenkomst garagebox

Voorbeeld huurovereenkomst garagebox, een huurovereenkomst sluit je af tussen de huurder en verhuurder. Hieronder staat een voorbeeld huurovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje.


button-huurovereenkomsten
button-huurovereenkomsten-contracten

Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. 


Wat staat er in een huurovereenkomst garagebox?

In een huurovereenkomst staat in ieder geval de volgende informatie:

 • De NAW gegevens van de verhuurder;
 • De NAW gegevens van de huurder;
 • Het adres van het gehuurde;
 • Een omschrijving van het gehuurde (oppervlakte, indeling, enz);
 • Begindatum huurovereenkomst en periode;
 • De huurprijs en hoe deze is opgebouwd (kale huur, servicekosten, enz);
 • Het tijdstip en de wijze van betalen;
 • De waarborgsom en daaraan gestelde voorwaarden;
 • De regels voor de huurder;
 • De datum en wijze waarop huurverhoging kan worden doorgevoerd;
 • De datum, plaats en ondertekeningDownload Voorbeeld huurovereenkomst garagebox


4-huurovereenkomst-garagebox-1

BEKIJK

huurovereenkomst-button-bekijk

DOWNLOAD

huurovereenkomst-button-downloadNOTES

Dit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken


Voorbeeld huurovereenkomst garagebox

Voorbeeld huurovereenkomst garagebox

 

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "huurder";

 

en

 

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "verhuurder";

 

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

In aanmerking nemende dat:

     verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de garagebox, hierna te noemen "garagebox", op adres [VOLLEDIGE ADRES].

     de garagebox uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als garagebox en daarmee de stalling van een personenauto, rijwielen en motorfietsen, alsmede voor opslag van huisraad voor particuliere doeleinden

     indien het een autobox betreft, voor opslag van huisraad voor particuliere doeleinden;

     verhuurder de garagebox tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum)

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Huurprijs

1.1 De huurprijs is [BEDRAG] per maand.

1.2 De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand voldaan op rekeningnummer [IBAN] ten name van [NAAM].

1.3 De huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet daarvoor stelt.

 

Artikel 2 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Periode huur

2.1 De huur is voor bepaalde tijd en vangt aan op [DATUM] en eindigt op [DATUM].  

2.2 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

 

Artikel 3 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Omschrijving garagebox

3.1 De garagebox bevindt zich op adres: [ADRES]

3.2 In de garagebox zijn aanwezig: [AANWEZIGE INVENTARIS]

3.3 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt, waarbij op [DATUM] een begininspectie wordt opgesteld en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.

 

Artikel 3 Voorbeeld huurovereenkomst: goed huurderschap

Het is huurder niet toegestaan om:

     het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren;

     Milieugevaarlijke zaken in de ruimste zin des woords op te slaan, of het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;

     aan omwonenden en gebruikers van andere boxen/ parkeerplaatsen overlast of hinder te veroorzaken;

 

Artikel 4 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Borg

4.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een borg verschuldigd van [BEDRAG].

4.2 Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze borg tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder.

4.3 Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering heeft plaatsgevonden, alle verschuldigde kosten voldaan zijn en de sleutels zijn ingeleverd, zal verhuurder binnen [AANTAL] maanden na beëindiging van het huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg overgaan.

4.4 Huurder mag de door hem gestorte borg nooit verrekenen met de verschuldigde huur.

 

Artikel 5 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Regels huurder

5.1 Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan de garagebox.

5.2 Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 5 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Schade en verzekering

5.1 Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder verzekerd.

5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen.

5.3 Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 7 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Oplevering

7.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurder opleveren.

7.2 Bij oplevering wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld van de staat van de garagebox en de eventuele gebreken.

 

Artikel 8 Voorbeeld huurovereenkomst garagebox: Slotbepalingen

8.1 Partijen onderkennen dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist.

8.2 Roken en het gebruik van verdovende middelen zijn in de garagebox verboden.

8.5 Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.6 Op deze overeenkomst zijn de "Algemene bepalingen huurovereenkomst" van toepassing.

 

Aldus in tweevoud getekend te [PLAATS] op [DATUM]


Naam Huurder                                                                                     Naam Verhuurder

Handtekening Huurder                                                                  Handtekening VerhuurderCarla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.